Služby

Projektovú dokumentáciu pre zákazníka vypracovávame komplexne. V našej projekcii spracujeme dokumentáciu pre územné, stavebné povolenie a dokumentáciu pre realizáciu stavby, ako aj dielenskú dokumentáciu pre oceľové, drevené konštrukcie a dielenskú dokumentáciu pre výrobu železobetónových staveništných prefabrikátov. Podklady pre projektovanie - skutkový stav stavby - si pripravíme sami. Zameranie polohopisu a výškopisu miesta stavby meriame pomocou geodetickej totálnej stanice Leica, mapové podklady a podklady z katastra nehnuteľností obstarávame v spolupráci s našim geodetom. 

Pre vyhotovenie výkresovej časti projektovej dokumentácie používame výpočtovú techniku - stavebný software ALLPLAN od firmy Nemetschek Mníchov - s možnosťou priestorového modelovania a vizualizácie stavby. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie robíme v našom ateliéri, konzultácie o projektoch väčšinou priamo na stavbe, prípadne v ateliéri. 

Projekty:

  • dopravné stavby
  • pozemné stavby
  • mosty
  • statika